Kasutuslepingu tingimused

Iseteeninduse teenuse kasutuslepingu tingimused

 1. Käesolev leping sätestab Coop Eesti Keskühistu  ja kliendi vahel sõlmitava Iseteeninduse teenuse kasutamislepingu tingimused.
 2. Iseteeninduse teenus (edaspidi Iseteenindus) võimaldab kliendil elektroonilise iseteeninduspuldi abil lugeda kassasüsteemi ostetavad tooted ning maksta oma ostukorvi eest iseteeninduskassas või tavakassas.
 3. Iseteenindust saavad kasutada kõik Säästukaardi ja Säästukaart Plussi omanikud, kes on sõlminud Iseteeninduse teenuse kasutuslepingu. Leping loetakse sõlmituks kliendi poolt käesolevate tingimuste kinnitamisega.
 4. Põhikaardi omaniku poolt käesoleva lepingu sõlmimisega saavad automaatselt õiguse Iseteenindust kasutada kõik põhikaardiga seotud lisakaardi valdajad. Lisakaardi valdaja tegevuste eest vastutab lepingu sõlminud klient.
 5. Iseteeninduse teenus on kliendile tasuta.
 6. Iseteeninduse korraldajaks kaupluses on vastava kaupluse operaatoriks oleva tarbijate ühistu.
 7. Enne igakordset Iseteeninduse kasutamist registreerib klient oma Säästukaardi või Säästukaart Plussi iseteeninduspultide terminalis.
 8. Ostlemise ajal käsitseb klient iseteeninduse pulti sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult
 9. Pärast ostu lõpetamist asetab klient puldi selleks ettenähtud hoidikusse. Klient tagastab puldi maksealas selleks ettenähtud kohta või annab üle kaupluse teenindajale ka juhul, kui ta ostu ei soorita.
 10. Klient kohustab hüvitama Iseteeninduse korraldajale iseteeninduspuldi hävimisest, kaotsiminekust või kahjustumisest tuleneva otsese varalise kahju, mis on tekkinud ajavahemikul alates kliendi poolt iseteeninduspuldi võtmisest kuni selle tagastamiseni ettenähtud tingimustel.
 11. Iseteeninduse korraldajal on õigus ogal ajahetkel kontrollida (suunata ostukontrolli) iseteenuspuldiga sisseloetud toodete koguse ja nimetuse vastavust tegelikult ostukärusse/korvi/ostukotti asetatud toodetega.
 12. Iseteeninduse korraldaja teavitab klienti otsusest teenuse kasutamisõigus peatada või lõpetada.Iseteeninduse korraldajal on õigus ühepoolselt ilma etteteatamise tähtajata Iseteeninduse teenuse leping üles öelda või peatada Iseteeninduse kasutamisõigus juhul kui klient:12.1. Edastab oma Säästukaardi või Säästukaart Plussi kolmandale isikule Iseteeninduse kasutamiseks;12.2. Kasutab iseteeninduspulti muuks otstarbeks kui toodete sisselugemiseks kassasüsteemi;12.3. Kahjustab iseteeninduspuldi ja/või sellega seotud seadmeid;12.4. Kuritarvitab Iseteenindust muul viisil.
 13. Isikuandmete vastutav töötaja võib käesoleva lepingu sõlmimiseks ja Iseteeninduse teenuse osutamiseks kliendi poolt esitatud isikuandmeid edastada käitlemiseks volitatud lepingupartnerile (volitatud töötleja). Volitatud töötleja on kohustatud hoidma isikuandmeid konfidentsiaalselt ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulevate volitatu töötajale laienevate kohustuste täitmise.
 14. Coopil on õigus Iseteeninduse Teenuse tingimusi ühepoolselt muuta.

 

Teenuse tingimuste viimane kehtiv versioon asub www.coop.ee